Tractament d’aigües de circuits de refrigeració

L’origen i la qualitat de l’aigua d’alimentació en un circuit de refrigeració, així com les restriccions en determinats paràmetres fisicoquímics derivats de l’ús de certs materials en el circuit, condicionen el tractament fisicoquímic i microbiològic a implementar.

A Adiquímica tenim gran experiència i coneixements en el tractament de l’aigua de refredament de torres i circuits de refrigeració. Abans d’implementar un tractament, fem una anàlisi completa de l’aigua d’alimentació d’un circuit de refrigeració i amb els resultats obtinguts duem a terme una simulació del seu comportament en les condicions d’operació habituals de la mateixa. Aquesta simulació ens permet dissenyar el millor tractament per la seva situació particular. Confiï en un equip professional amb més de 35 anys d’experiència!

Els nostres tractaments d’aigües de circuits de refrigeració augmenten l’eficiència de les instal·lacions i allarguen la seva vida útil

La implementació d’un tractament òptim de l’aigua de refredament evita les pèrdues de rendiment tèrmic en la instal·lació i allarga el temps de vida útil d’aquestes. Per això, disposem d’una àmplia gamma de productes d’eficàcia contrastada en entorns industrials. A més, per a assegurar un control higiènicosanitari correcte de les instal·lacions de risc de proliferació de la Legionel·la, disposem també de nombrosos biocides homologats pel Ministeri de Sanitat i Consum per a aquesta finalitat. D’aquesta manera podem mantenir una qualitat microbiològica òptima de l’aigua de la instal·lació durant tot el seu funcionament.

Per a un funcionament òptim dels circuits de refrigeració, en alguns casos addicionalment, portem a terme  neteges químiques prèvies a les postes en marxa dels circuits de refrigeració i, en cas que sigui necessari, també a la implementació d’un nou tractament de manteniment, a partir de la dosificació dels productes químics més addients per la instal·lació a tractar.

Els nostres tractaments compleixen amb la normativa vigent

Adiquimica està inscrita en diversos Registres Oficials d’Establiments i Serveis Biocides de diverses Comunitats Autònomes, d’aquesta manera complim amb la legislació vigent per poder realitzar tots els tractaments de neteja i desinfecció necessaris per donar compliment a la normativa vigent i poder prevenir la proliferació de Legionel·la en totes les instal·lacions de risc.

Productes per a mantenir els circuits en condicions d’operació òptimes

Amb l’objectiu de mantenir els circuits de refrigeració lliures d’incrustacions de sals poc solubles, minimitzar els fenòmens de corrosió de les línies de circulació d’aigua i evitar el desenvolupament de problemes associats al creixement microbiològic, la nostra gamma de productes inclou formulats antiincrustants i dispersants de sals i d’òxids metàl·lics, formulats anticorrosius (tant anòdics com catòdics o duals i específics per metalls grocs), productes d’efecte combinat antiincrustant – anticorrosiu, productes per a la realització de neteges químiques i agents biocides i biodispersants per a minimitzar el creixement microbiològic en qualsevol punt de la instal·lació i evitar la formació de biofilm en les mateixes.

Tractaments d’aigues de refredament personalizats

El disseny del tractament òptim per la seva instal·lació requereix l’estudi del comportament de l’aigua en el circuit i addicionalment de l’efecte del mateix en els materials. L’estudi és complex i requereix el coneixement de la interacció de les diferents espècies presents en l’aigua a través de les lleis dels equilibris físicoquímics. Adiquímica disposa de tots aquests coneixements i els posem a la seva disposició gràcies a la creació de software i equips específics per circuits de refrigeració.

Amb l’ús d’equips i software específics per l’estudi, seguiment, monitoratge i control en la implementació del tractament químic en el circuit de refrigeració aconseguim contrarestar el potencial incrustant i/o corrosiu de l’aigua del circuit així com incrementar el seu potencial desinfectant, mantenint en tot moment els valors de consigna o nominals i els rendiments de disseny per una correcta conservació dels materials de la instal·lació i augmentant la vida útil de la mateixa.

Disposem de diferents gammes d’equips, desenvolupats amb tecnologia pròpia, pel control i gestió de paràmetres físicoquímics tradicionals (pH, conductivitat, clor lliure residual, ORP…) en instal·lacions d’aigua de refrigeració o pel monitoratge i control de biocides específics, entre altres.

A més a més, desenvolupem programaris propis, específics per a circuits de refrigeració, que determinen les condicions òptimes d’operació en el circuit amb la finalmitat d’evitar la incrustació de sals poc solubles en les superfícies de transferència de calor i problemes d’oxidació metàl·lica. Les estimacions, d’acord amb la resolució de sistemes d’equacions complexes porten a la definició de l’escenari òptim de funcionament, a partir del tractament de l’aigua de refredament adient a les necessitats del circuit i l’establiment dels règims de purga recomanats.

Equips

Adiconline FQ

Solució completa pel mesura, control i registre dels principals paràmetres operacionals en circuits de refrigeració industrials. L’equip és personalitzable segons les necessitats i característiques de cada cas en concret, i, opcionalment pot integrar un mòdul d’adquisició de dades (Adicontrol Web) per la consulta remota de l’estat de la instal·lació a través d’internet i en temps real.

Adiconline 1352M

Equip pel mesura i control de la concentració del biocida no oxidant Adiclene 1352-M en circuits de refrigeració. L’equip, basats en tecnologia pròpia, és personalitzable i permet la seva adaptació a les necessitats i característiques del(s) circuit(s) concret(s). Adiconline 1352-M incorpora un mòdul Data-logger que permet el registre diari de biocida en la instal·lació segons el que s’estableix en el Reial Decret 865/2003.

Adicontrol

Equip de control, gestió i supervisió experta de la implementació d’un tractament químic en una determinada instal·lació. Adicontrol permet la connexió amb controladors locals dels principals paràmetres operatius d’un circuit de refrigeració o de generació de vapor (pH, conductivitat, clor lliure, potencial redox i nivell de principi actiu antiincrustant) i la seva integració en un mòdul de gestió governat per l’aplicatiu ADIC que actua com a sistema supervisor del tractament, generant gràfics de tendència, càlcul de desviacions i d’indicadors claus de procés (KPI) amb la finalitat d’efectuar les accions correctores oportunes pel redireccionament del tractament en cas corresponent.

Bombes dosificadores

Elements imprescindibles en la implementació de qualsevol tractament químic. La seva construcció dependrà del tipus de fluid a tractar i dels paràmetres operatius (cabal i contrapressió). Les bombes dosificadores poden ser governades pels equips de la gamma Adiconline i Adicontrol per la integració en les regles de control definides per la implementació de tractaments.

Software

Adic

Adic és una aplicació dissenyada per facilitar la realització del seguiment i control dels principals paràmetres d’operació d’una instal·lació. Disposa d’una base de dades on s’emmagatzemen totes les anàlisis realitzades i ofereix eines gràfiques que permeten analitzar l’evolució, al llarg del temps, dels paràmetres mesurats, així com predir tendències.

Addicionalment, inclou una base potent de coneixement —generada a partir de l’experiència acumulada per Adiquímica en el sector del tractament de l’aigua— que, depenent del resultat de les anàlisis que s’hagin elaborat, suggereix automàticament accions correctores quan es requereixi.

Opcionalment, es distribueix amb:

  • Adicheck: Aplicació per la gestió de les revisions realitzades als elements d’una instal·lació (equips, bombes, filtres…) que permet generar i mantenir un registre digitalitzat del seu funcionament.
  • Adicontrol: Aplicació pel monitoratge i control remot dels equips d’una instal·lació.

Adic-ionic

Adic-ionic és una eina informàtica potent que combina un algoritme de resolució del sistema d’equacions que descriu els equilibris químics i iònics en un determinat tipus d’aigua i un sistema expert que recull l’experiència d’Adiquímica en el sector del tractament de l’aigua. L’aplicació té com a objectiu recomanar, en circuits de refrigeració industrial, el(s) producte(s) i la dosi més adient per inhibir la formació d’incrustacions de sals poc solubles en el sistema, controlar els fenòmens de corrosió en les línies de circulació d’aigua i evitar el desenvolupament de poblacions microbianes en zones de risc.

Adic-ionic simula el comportament d’un tipus d’aigua determinat en un circuit de refredament evaporatiu per predir el risc d’incrustació de sals poc solubles presents en el sistema. D’aquesta manera, a partir d’un càlcul iteratiu, Adic-ionic permet determinar el factor de concentració òptim d’operació per tal que minimitzi el consum d’aigua d’aport en la instal·lació i mantingui els índexs de sobresaturació per sota dels límits màxims admissibles. De la mateixa manera, i en funció del tipus de metall més restrictiu present en el circuit, Adic-ionic també contempla la presència d’espècies amb efecte corrosiu en el càlcul del factor de concentració òptim de treball.

Garantia de qualitat

Bureau Veritas ISO 9001, 14001, 45001

Explica’ns el teu cas

Els nostres experts dissenyaran un tractament fet a mida per la teva instal·lació

    He llegit i accepto la política de privacitat del lloc

     

    També et pot interessar