Normatives

Aigües de consum

REIAL DECRET 3/2023 de 10 de gener

on s’estableixen els criteris tècnic-sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum, el seu control i subministrament.

REIAL DECRET 140/2003 de 7 de febrer

on s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum humà. (BOE 45 del 21/02/2003).

REIAL DECRET 314/2016, de 29 de juliol

pel qual es modifiquen el Reial decret 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum humà, el Reial decret 1798/2010, de 30 de desembre, pel qual es regula l’explotació i comercialització d’aigües minerals naturals i aigües de font envasades per a consum humà, i el Reial decret 1799/2010, de 30 de desembre, pel qual es regula el procés d’elaboració i comercialització d’aigües preparades envasades per al consum humà.

REIAL DECRET 902/2018, de 20 de juliol

pel qual es modifiquen el Reial decret 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum humà, i les especificacions dels mètodes d’anàlisis del Reial decret 1798/2010, de 30 de desembre, pel qual es regula l’explotació i comercialització d’aigües minerals naturals i aigües de font envasades per a consum humà, i del Reial decret 1799/2010, de 30 de desembre, pel qual es regula el procés d’elaboració i comercialització d’aigües preparades envasades per al consum humà.

Directiva (UE) 2020/2184 del Parlament Europeu i del Consell de 16 de desembre de 2020

Relativa a la qualitat de les aigües destinades al consum humà (versió refosa)

Aigües residuals

DECRET 130/2003 de 13 de maig (CATALUNYA)

On s’aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament.

DECRET 57/2005 de 30 de juny (MADRID)

Revisa els Annexos de la Llei 10/1993 de 26 d’octubre sobre abocaments líquids industrials al sistema integral de sanejament.

REIAL DECRET 1620/2007 de 7 de desembre

Estableix el règim jurídic de la reutilització de les aigües depurades.

REIAL DECRET LEGISLATIU 1/2001 de 20 de juliol

Aprova el text Refós de la Llei d’Aigües (Medi Ambient).

DECRET 141/2012 DE 21 DE JUNY (GALÍCIA)

Pel qual s’aprova el Reglament marc del Servei Públic de Sanejament i Depuració d’Aigües Residuals

DECRET 176/2018, de 9 d’octubre

pel qual s’aprova la modificació del Reglament dels abocaments d’aigües residuals a les xarxes municipals de clavegueram, aprovat per Decret 38/2004, de 24 de febrer, del Govern d’Aragó (ARAGÓ)

LLEI 9/2010, del 8 de juny,

d’Aigües de la Comunitat Autònoma d’Andalusia (ANDALUSIA) Llei que regula l’ús de l’aigua continental en la Comunitat Autònoma d’Andalusia.

Calderes de vapor

REIAL DECRET 2060/2008 de 12 de desembre

Aprova el Reglament d’equips a pressió i les seves instruccions tècniques complementàries.

UNE-EN 12953-10:2004

Calderes pirotubulars. Part 10: Requisits per la qualitat de l’aigua d’alimentació i de l’aigua de la caldera

UNE-EN 12952-12:2004

Calderes aquotubulares i instal·lacions auxiliars. Part 12: Requisits per la qualitat de l’aigua d’alimentació i de l’aigua de la caldera.

Legionel·la

REIAL DECRET 865/2003 de 4 de juliol

Estableix els criteris higienicosanitaris per a la prevenció i control de la Legionel·losi.

REIAL DECRET 1054/2002 de 11 d’octubre

Regula el procés d’avaluació per al registre, autorització i comercialització de biocides.

DECRET 287/2002 de 26 de novembre (ANDALUSIA)

Estableix mesures per al control i la vigilància higienicosanitàries d’instal·lacions de risc en la transmissió de la Legionel·losi i crea el Registre Oficial d’Establiments i Serveis Biocides d’Andalusia.

DECRET 136/2005 de 5 de juliol (ARAGÓN)

Estableix mesures especials per a la prevenció i control de la Legionel·losi.

DECRETO 122/2002 de 10 d’octubre (CANTÀBRIA)

Regula els criteris higienicosanitaris que han de reunir els equips de transferència de massa d’aigua en corrent d’aire amb producció d’aerosols i aparells d’humectació, per a la prevenció de la Legionel·losi.

ORDRE de 11 de juny de 2001 (EXTREMADURA)

Regula els criteris higienicosanitaris que han de reunir els aparells de transferència de massa d’aigua en corrent d’aire i aparells d’humectació per a la prevenció de la Legionel·losi.

ORDRE 1187/1998 de 11 de juny (MADRID)

Regula els criteris higienicosanitaris que han de reunir els aparells de transferència de massa d’aigua en corrent d’aire i aparells d’humectació per a la prevenció de la Legionel·losi.

DECRET 173/2000 de 5 de desembre (VALENCIA)

Estableix les condicions higienicosanitàries que han de reunir els equips de transferència de massa d’aigua en corrent d’aire amb producció d’aerosols, per a la prevenció de la Legionel·losi.

DECRET 201/2002 de 10 de desembre (VALENCIA)

Estableix mesures especials davant l’aparició de brots comunitaris de legionel·losis d’origen ambiental.

DECRET FORAL 54/2006 de 31 de juliol (NAVARRA)

Estableix mesures per la prevenció i control de la Legionelosi.

DECRET 9/2001 de 11 de gener (GALICIA)

Regula els criteris sanitaris per a la prevenció de la contaminació per Legionel·la en les instal·lacions tèrmiques.

DECRET 352/2004 de 12 de desembre (CATALUNYA)

Estableix les condicions higienicosanitàries per a la prevenció i control de la legionel·losi.

REIAL DECRET 830/2010 DE 25 DE JUNY

Pel qual s’estableix la normativa reguladora de la capacitació per a realitzar tractaments amb biocides

REGLAMENT (UE) Nº 528/2012 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 22 de maig de 2012

Relatiu a la comercializació i l’ús dels biocides

NORMA UNE 100030:2017

Prevenció i control de la proliferació i diseminació de Legionel·la en instal·lacions.

També et pot interessar

Contáctanos

Contacta