AVÍS LEGAL

ADIQUIMICA S.A., amb domicili a c/Alberto Llanas, 32 Telèfon: 93 284 66 65 . Proveïda de C.I.F. A-08790933 inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 5360, foli 8, full número 58.360, Secció 2, Llibre 4664 (d’ara endavant “ADIQUIMICA”).

Aquest avís legal regula l’accés i ús del servei de la web www.adiquimica.com (d’ara endavant, la “Web”) que ADIQUIMICA posa a la disposició dels usuaris d’internet interessats en els serveis i continguts relacionats amb els serveis i productes pel tractament d’aigües (d’ara endavant, els “Usuaris”).

Aquesta Web compleix amb el que s’estableix en la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (d’ara endavant, LSSI) i amb la Llei Orgànica 3/2018, de Protecció de Dades i de Garantia de Drets Digitals (d’ara endavant, LOPDGDD), així com el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, Reglament General de Protecció de Dades (d’ara endavant, RGPD).

La finalitat de la web és difondre els productes i serveis d’ADIQUIMICA a través de la Web, Internet i qualsevol altre mitjà de difusió o comunicació existent.

ADIQUIMICA podrà alterar en qualsevol moment i sense avís previ, el disseny, presentació i/o configuració de la Web, així com alguns o tots els serveis i afegir nous serveis.

La utilització d’aquesta pàgina Web implica la plena acceptació de les disposicions incloses en aquesta versió d’Avís publicada per ADIQUIMICA en el moment en que l’Usuari accedeixi al lloc Web. Així mateix, ADIQUIMICA posa en coneixement dels Usuaris de la Web que aquestes Condicions Generals d’Ús poden ser modificades sense notificació prèvia. En conseqüència, l’Usuari haurà de llegir atentament l’Avís Legal present cada vegada que es procedeixi a fer servir la pàgina Web, ja que pot patir modificacions.

La utilització de certs serveis que s’ofereixen als Usuaris a través de la pàgina Web poden trobar-se sotmesos a condicions particulars propis que, segons el cas substitueixen, completen i/o modifiquen les Condicions Generals d’Ús presents. Per tant, amb anterioritat a la utilització d’aquests serveis, l’Usuari també ha de llegir atentament i acceptar així mateix les condicions particulars pròpies corresponents.

Protecció de dades

Per poder fer servir alguns dels Serveis, l’Usuari ha de proporcionar algunes dades de caràcter personal prèviament. L’empresa tractarà de forma automatitzada aquestes dades i aplicarà les mesures de seguretat corresponents, tot això en compliment del RGPD, LOPDGDD i LSSI. ADIQUIMICA informa l’usuari (“Usuari”) de les dades personals que li demana, amb la finalitat que els Usuaris determinin de manera lliure i voluntària si desitgen facilitar a ADIQUIMICA les dades personals (d’ara endavant “Dades Personals”) que se’ls puguin requerir o que es puguin obtenir dels Usuaris en moments de sol·licitud d’inscripció o d’informació en la Web explotada per ADIQUIMICA, allotjades en la URL www.adiquimica.com o dels serveis que es puguin contractar a través d’aquest portal.

Les Dades Personals recollides seran objecte de tractament automatitzat. Les dades facilitades poden ser utilitzades per ADIQUIMICA i empreses vinculades (SARL i DREXTAR, S.L), per poder informar l’usuari dels nostres productes i serveis, novetats i/o promocions. Amb aquest objecte, ADIQUIMICA proporcionarà als Usuaris els recursos tècnics adients perquè, amb caràcter previ, puguin accedir a aquest avís sobre la Política de Protecció de Dades o a qualsevol altra informació rellevant i puguin donar el seu consentiment per tal que ADIQUIMICA procedeixi al tractament de les seves Dades Personals.

Legitimació del tractament de dades i terminis de conservació

La base legal pel tractament de l’interessat està basada en el consentiment que l’interessat atorga mitjançant l’acceptació de la present política marcant la casella corresponent en les següents situacions:

  • Durant la sol·licitud d’alta en el lloc web.
  • Quan se subscriu a algun dels butlletins que s’ofereixen pel Titular a través dels formularis habilitats per aquests fins en el lloc Web.
  • Quan se sol·licita informació sobre productes o serveis oferts mitjançant l’enviament dels diferents formularis de contacte habilitats a tal efecte en el lloc Web.
  • En el cas dels usuaris que comprin productes o serveis oferts pel Titular, la base legal pel tractament de les dades consisteix en l’execució del contracte o l’enviament dels productes físics adquirits.

Els consentiments obtinguts per les finalitats mencionades són independents, per això, l’Usuari podrà revocar només un d’ells sense afectar la resta.

Les dades de l’Usuari es conservaran mentre l’Usuari desitgi accedir a aquests serveis, fins que s’oposi o revoqui el seu consentiment.

Dels currículums rebuts a través del formulari web, només es conservaran aquells que s’adaptin als criteris de selecció durant un període de 12 mesos.

Les dades de l’Usuari de caràcter general no es comunicaran a tercers llevat els següents casos:

  • Quan l’Usuari se subscriu a qualsevol dels butlletins oferts pel Titular, les dades es transferiran a The Rocket Science Group, LLC (d’ara endavant, MailChimp), proveïdor del servei, servidors dels quals es troben en EUA. Mailchimp garanteix un nivell adient de protecció, ja que s’adhereix a Privacy Shield. Pot trobar més informació a www.privacyshield.gov.

Drets dels usuaris

L’usuari pot sol·licitar en qualsevol moment l’accés a les seves dades personals, així com la seva rectificació i cancel·lació, per això haurà de dirigir-se a través del correu electrònic a ADIQUIMICA atcliente@adiquimica.com per exercir els drets següents:

  • Revocar els consentiments atorgats.
  • Accedir a les seves dades personals.
  • Rectificar les dades inexactes o incompletes.
  • Sol·licitar l’eliminació de les seves dades en cas, entre altres, que les dades ja no siguin necessàries per als fins pels quals van ser recollides.
  • Obtenir del Titular la limitació del tractament de les dades quan es compleixi alguna de les condicions previstes en la normativa de protecció de dades.

Condicions d’ús

Condicions d’accés i ús del lloc web

L’usuari es compromet a fer un ús diligent del mateix i dels serveis accessibles d’aquest lloc Web, amb total subjecció a la Llei, als bons costums i les aquí presents Condicions Generals i, en el cas que sigui, condicions particulars, així com mantenir el respecte a la resta d’usuaris.

Queda expressament prohibit qualsevol ús diferent de la finalitat d’aquest lloc Web.

En aquest sentit, l’Usuari renunciarà a fer servir qualsevol dels materials així com continguts informatius en aquest lloc Web amb fins il·lícits i expressament prohibits en les presents Condicions Generals d’Ús i a les condicions particulars que, en el degut cas, s’habiliti que resulten contraris als drets i interessos d’ADIQUIMICA., els seus membres i/o tercers, i haurà de respondre davant d’aquests en cas de contravenir o incomplir dites obligacions o que, de qualsevol manera (això inclou la introducció o difusió de “virus informàtics”), causi danys, inutilitzi, sobrecarregui, deteriori o impedeixi l’ús normal dels materials i  continguts en el lloc Web, els sistemes d’informació o els documents, arxius i tota mena de contingut emmagatzemat en qualsevol equip informàtic (hacking) d’ADIQUIMICA, dels seus membres o de qualsevol Usuari del lloc Web.

Amb caràcter general, la prestació dels serveis no exigeix la prèvia subscripció o registre dels Usuaris. No obstant això, ADIQUIMICA condiciona l’ús d’alguns dels serveis a la Prèvia emplenament del correspondiente registre d’Usuari corresponent, seleccionant l’identificador (ID o login) i la contrasenya que l’Usuari es compromet a conservar i a fer servir amb la deguda diligència.

ADIQUIMICA assignarà l’identificador seleccionat per l’usuari sempre que no s’hagi seleccionat prèviament per un altre Usuari. L’ús de la contrasenya és personal i intransferible, no està permès el traspàs, ni tan sols temporalment, a tercers. Amb tal efecte, l’Usuari haurà d’adoptar les mesures necessàries per a la custòdia de la contrasenya que hagi seleccionat, i evitarà l’ús de la mateixa per tercers. En conseqüència, l’Usuari és l’únic responsable de l’ús la seva contrasenya, amb plena indemnitat per a ADIQUIMICA. En el suposat que l’Usuari conegui o sospiti de l’ús de la seva contrasenya per tercers haurà de fer constar la situació a ADIQUIMICA al més aviat possible.

L’esmentat registre s’efectuarà en la manera indicada expressament en el mateix servei o en les Condicions Particulars que, si és el cas, ho regulin.

Tota la informació que faciliti l’Usuari a través dels serveis haurà de ser veraç. A aquest efecte, l’Usuari garanteix l’autenticitat de totes les dades que comuniqui com a conseqüència del emplenament dels formularis necessaris per a la subscripció dels Serveis.

De la mateixa manera, serà responsabilitat de l’Usuari mantenir tota la informació facilitada a ADIQUIMICA permanentment actualitzada de forma que respongui, en cada moment a la situació real de l’Usuari. En tot cas l’Usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis causats a ADIQUIMICA o a tercers per la informació que faciliti.

Amb conformitat amb la política anti-spamming d’ADIQUIMICA l’Usuari es veu obligat a abstenir-se de fer servir i recaptar dades a partir de llistes de distribució a les quals pugui tenir accés a través del contingut d’informació i serveis del lloc Web per la realització d’activitats amb finalitats promocionals o publicitàries així com remetre comunicacions comercials de qualsevol mena i a través de qualsevol suport no sol·licitat ni consentit prèviament per ADIQUIMICA. i/o els interessats. L’Usuari que incompleixi intencionadament o sospitosament qualsevol de les obligacions precedents respondrà a tots els danys i perjudicis causats.

Exclusió de garanties i responsabilitat

Llevat d’aquells casos expressament descrits en les Condicions Generals d’Ús i la resta del marc normatiu del lloc Web, ADIQUIMICA no es fa responsable dels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin ser deguts a la falta d’exactitud, exhaustivitat, actualitat, així com errors o omissions que puguin tenir el contingut d’informació i serveis d’aquest lloc Web o altres continguts als quals es pugui accedir a través del mateix, ni assumeix cap deure o compromís de verificar ni de vigilar els seus continguts i informacions.

Així mateix, ADIQUIMICA no garanteix la disponibilitat, continuïtat ni la infal·libilitat del funcionament del lloc Web, i en conseqüència exclou, en la màxima mesura permesa per la legislació vigent, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament del lloc Web i dels serveis habilitats en el mateix, així com els errors en l’accés a les diferents pàgines web o a aquelles des de les quals, si escau, prestin aquests serveis.

ADIQUIMICA exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tots mena que puguin deure als serveis prestats per tercers a través d’aquest lloc Web així com als mitjans que aquests habiliten per gestionar les sol·licituds de servei, i concretament, de manera enunciativa i no limitativa: pels actes de competència deslleial i publicitat il·legal a conseqüència de la prestació de serveis per tercers a través del lloc Web, així com a la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat, vicis, defectes, pertinència i/o actualitat dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, rebuts, obtinguts, posats a disposició o accessibles mitjançant als serveis prestats per tercers a través d’aquest lloc Web.

Legislació aplicable

Les Condicions Generals d’Ús i la resta de condicions legals del lloc web es regeixen en tots i cadascun dels seus extrems per la llei Espanyola i Europea.

Contáctanos

Contacta